Các dự án đã triển khai

Công ty AICT tham gia cung cấp và hỗ trợ cho các dự án của những ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện nay.

  • Hệ thống Quản lý và Thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu
  • Hệ thống Quản lý và Thanh toán ATM tại Ngân hàng TMCP Á Châu
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống ATM và POS tại Ngân hàng TMCP Á Châu
  • Hệ thống Quản lý và Thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam
  • Hệ thống Quản lý và Thanh toán ATM tại Ngân hàng TMCP Phương Nam
  • Hệ thống Quản lý và Thanh toán Thẻ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong