Nghiên cứu, phát triển các giải pháp

Công ty tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng trong các lĩnh vực tiên tiến

  • Các giải pháp chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, y tế, giao thông vận tải, quản lý doanh nghiệp và tự động hóa văn phòng.
  • Các hệ thống máy chủ lớn, các hệ thống lưu trữ, sao lưu và bảo mật thông tin, các thiết bị chuyên ngành trong thanh toán ngân hàng: ATM, CD, POS.
  • Công nghệ viễn thông và mạng dữ liệu.