2007

Năm đánh dấu việc thành lập CTCPTH Á Châu tại TP. Hồ Chí Minh (Asia Information Joint Stock Company - AICT) với số vốn pháp định 10 tỷ VNĐ. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực tư vấn, triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng.