2010

Ký hợp động với Ngân hàng Đại Á để thực hiện và triển khai hệ thống ngân hàng lõi và ngân hàng điện tử.