2012

Đạt cột mốc 250 nhân viên. Hoạt động trên 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Số lượng nhân viên có bằng đại học và trên đại học chiểm tỷ lệ 70%.