Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp

  • Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để lắng nghe và nắm bắt yêu cầu của khách hàng
  • Phối hợp với các nhà cung cấp để tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu, POC…các sản phẩm thiết bị và giải pháp mới cho khách hàng.
  • Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để tư vấn và đề xuất phương án đầu tư hiệu quả cho khách hàng.

Cung cấp dịch vụ và tư vấn cho khách hàng về hệ thống

  • Cung cấp dịch vụ triển khai cài đặt, nâng cấp, tinh chỉnh các hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu, xây dựng chính sách và hệ thống bảo mật dữ liệu cho khách hàng.
  • Thay mặt công ty quản lý và phát triển các quan hệ với các đối tác chiến lược về công nghệ và giải pháp như IBM, Oracle, Microsoft, Oracle, Microsoft, Open Solutions và các đối tác khác.

Phát triển các hệ chương trình phục vụ cho nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và doanh nghiệp

  • Tham gia triển khai các dự án công nghệ thông tin: tiếp nhận yêu cầu, chọn lựa giải pháp, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thực hiện các chỉnh sửa, thực hiện triển khai bàn giao và thực hiện bảo hành bảo trì.
  • Nghiên cứu các giải pháp về các hệ thống công nghệ liên quan đến nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và doanh nghiệp nhằm áp dụng vào thực tế.

Tham gia thiết kế, thử nghiệm và hướng dẫn thao tác hệ thống tin học

  • Thực hiện thiết kế với mọi yêu cầu phát triển/ cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.
  • Nghiên cứu ảnh hưởng khi áp dụng phát triển/cải tiến mới trong thực tế và các biện pháp hạn chế các ảnh hưởng xấu (nếu có)
  • Lập kịch bản, nội dung thử nghiệm. Tiến hành thử nghiệm, kiểm tra kết quả nội bộ. Tổ chức cho đơn vị nghiệp vụ liên quan chính thức thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu.