Phòng Nghiệp vụ

Tham gia thiết kế, thử nghiệm và hướng dẫn thao tác hệ thống tin học

  • Thực hiện thiết kế với mọi yêu cầu phát triển/ cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.
  • Nghiên cứu ảnh hưởng khi áp dụng phát triển/cải tiến mới trong thực tế và các biện pháp hạn chế các ảnh hưởng xấu (nếu có)
  • Lập kịch bản, nội dung thử nghiệm. Tiến hành thử nghiệm, kiểm tra kết quả nội bộ. Tổ chức cho đơn vị nghiệp vụ liên quan chính thức thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu.