Phòng Hệ thống

Cung cấp dịch vụ và tư vấn cho khách hàng về hệ thống

  • Cung cấp dịch vụ triển khai cài đặt, nâng cấp, tinh chỉnh các hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu, xây dựng chính sách và hệ thống bảo mật dữ liệu cho khách hàng.
  • Thay mặt công ty quản lý và phát triển các quan hệ với các đối tác chiến lược về công nghệ và giải pháp như IBM, Oracle, Microsoft, Oracle, Microsoft, Open Solutions và các đối tác khác.