Phòng Giải pháp Tài Chính Ngân hàng Doanh nghiệp

Phát triển các hệ chương trình phục vụ cho nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và doanh nghiệp

  • Tham gia triển khai các dự án công nghệ thông tin: tiếp nhận yêu cầu, chọn lựa giải pháp, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thực hiện các chỉnh sửa, thực hiện triển khai bàn giao và thực hiện bảo hành bảo trì.
  • Nghiên cứu các giải pháp về các hệ thống công nghệ liên quan đến nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và doanh nghiệp nhằm áp dụng vào thực tế.